به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، با هدف ايجاد پيوندها مبني بر کمک به بهسازي آينده علمي و صنعتي کشور و آشنایی با فرآیند سخت تولید انرژی الکتریکی و مصرف بهینه انرژی از واحدها و