واحد 250 مگاواتی شماره 2 بخاری نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات بازدید دوره ‏ای از شبکه سراسری تولیدبرق، خارج شد.‏ به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حسن آزادمرد مدیر امور ‏تعمیرات مکانیک بویلر ، تاسیسات و کارگاه در تشریح این خبر اظهارداشت: