آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

ISO Certification

ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISo 55001:2014
ISO 50001:2018
ISO 45001:2018