🔵 سیستم های مدیریتی نیروگاه به منظور آمادگی ممیزی از سوی نمایندگان شخص سوم ارزیابی شد.

پنجشنبه 06 مرداد 1401
بازدید: 237 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور ارزیابی انطباق سیستم های مدیرتی استقرار یافته در این شرکت با الزامات ایزو، ممیزی داخلی برای آمادگی ممیزی از سوی ممیزان شخص سوم انجام شد.
✳️ بنا به این گزارش، ممیزان با هدف انطباق یابی عملکرد سیستم های مدیریتی مستقر در نیروگاه با الزامات مشتری، الزامات استانداردهای استقرار یافته، الزامات قانونی و مستندات تدوینی شرکت، به مدت 2 روز به انجام ممیزی پرداختند.
❇️ در این گزارش آمده است، انجام ممیزی داخلی برای اطمینان از صحت عملکرد حوزه های مختلف در اجرای مفاد سیستم های مدیریتی ایزو در شرکت است که در ادامه، ممیزی شخص سوم در اوایل شهریور ماه انجام خواهد گرفت.
✳️ گفتنی است در حال حاضر، سیستم های مدیریت یکپارچه «IMS» مبتنی بر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001:2015 و سیستم ایمنی و سلامت شغلی ISO 450001:2018 و سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018 در نیروگاه مستقر شده است.