تازه ترین شماره نشریه داخلی روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی با عناوین مختلف خبری و گزارشی، در تیر ماه 1403 انتشار یافت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، دویست و پنجمین شماره پیک نشر از انتشارات روابط عمومی این شرکت با موضوعات فنی،