✅حدود700 مگاوات از ظرفیت تولید نیروگاه در دست تعمیرات است

شنبه 21 اسفند 1400
بازدید: 303 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی فرهور مدیرعامل این شرکت با اشاره به ضرورت کسب آمادگی واحدهای سیزده گانه نیروگاه برای کمک به تامین برق مورد نیاز شبکه سراسری در پیک تابستان 1401 گفت: با توجه به رشد مصرف انرژی الکتریکی در کشور و نیاز مبرم به تامین برق پایدار، برنامه انجام تعمیرات 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی از پایان شهریورماه امسال در دست اقدام قرار گرفته است که 9 فعالیت تعمیراتی به پایان رسیده و تعداد 4 فعالیت نیز هم اکنون در دست اقدام است و تعداد 4 فعالیت هم تا پایان اردیبهشت 1401 به اتمام خواهد رسید.
🔷️مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در تشریح این خبر بیان داشت: در حال حاضر واحد شماره 3 بخاری به ظرفیت 250 مگاوات برای انجام تعمیرات نیمه اساسی و واحد شماره 1بخاری برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای و واحد شماره 3 گازی هم به منظور اجرای تعمیرات اساسی و RI، از مدار تولید خارج هستند که همراه با این فعالیت های تعمیراتی، واحد شماره 6 گازی هم با هدف انجام بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل از شبکه سراسری تولید، خارج شده و از سوی متخصصان این نیروگاه تحت تعمیرات قرار دارند.
🔷️فرهور افزود: فصل تعمیرات واحدهای نیروگاهی کشور و همراه با آن در نیروگاه شهید رجایی از اواخر شهریور امسال آغاز شده که برای تسریع دستیابی به هدف کسب آمادگی، هم اکنون 4 واحد بخاری و گازی این نیروگاه تحت تعمیرات قرار دارد.
🔷️هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه و با هدف کمک به پایداری شبکه سراسری برق، واحدهای سیزده گانه این شرکت متناسب با ساعت کارکرد آن ها، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد که در این دوره هم، 17 فعالیت تعمیراتی برنامه ریزی شده است که از نیمه دوم شهریور، آغاز و تا پایان اردیبهشت سال 1401 ادامه می یابد.