به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی ابوالفضل موتابها مدیر عامل نیروگاه به منظور بررسی روند پیشرفت پروژه ری تیوب بویلر واحد ۲ بخاری نیروگاه لوشان با مدیر عامل نیروگاه لوشان دیدار کرد.
️لازم به یادآوری می باشد باز سازی کامل بویلر نیروگاه لوشان توسط متخصصان نیروگاه مراحل پایانی خود را سپری می نماید.