در نشست مدیران صنعت آب و برق با مدیر کل صدا و سیمای مرکز قزوین بر نقش رسانه ها به ویژه شبکه استانی در فرهنگ سازی و مصرف بهینه انرژی تاکید و تقدیر شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، سعید انبارلویی مدیر