🔷️اقدامات واحد رنگ و پوشش در واحد شماره 3گازی

شنبه 20 فروردین 1401
بازدید: 509 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، فعالیت های حوزه رنگ و پوشش در واحد شماره سه گازی نیروگاه سیکل ترکیبی از سوی حسین نعیمی مسئول حوزه رنگ وپوشش نیروگاه تشریح شد.
🔷️نعیمی در این باره گفت:با آغاز فصل سرما و اجرای برنامه تعمیرات واحدهای سیزده گانه، حوزه شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی برای پیشگیری از خوردگی فیزیکی تجهیزات و به منظور اجرای نظام آراستگی محیط کار (5S)، اقدام به عملیات رنگ آمیزی و تمیز کاری در زمان انجام تعمیرات واحدها نموده است.
🔷️ نعیمی بیان داشت: تمیزکاری و رنگ آمیزی تجهیزات الکتریکی ژنراتور، رنگ آمیزی تابلوهای الکتریکی ابزار دقیقی، رنگ آمیزی تابلوهای ACT و محوطه آن، تمیزکاری و رنگ آمیزی تجهیزات دایورتر،مسیرها و جداول اطراف واحد، تمیزکاری وو رنگ آمیزی لوکال واحد گازی، تمیزکاری و رنگ آمیزی تجهیزات ACT ، تمیزکاری ورنگ آمیزی مسیرهای هوای واحد و رنگ آمیزی تابلوهای ایستگاه گاز از اقداماتی بود که این امور به منظور افزایش راندمان و زیباسازی نمای واحدهای نیروگاه، توسط این امور به انجام رسید.
🔷️وی افزود: انجام این عملیات ها موجب کاهش خوردگی فیزیکی و رسوب گذاری بر روی تجهیزات می شود که این اقدامات با کاهش قابل توجه هزینه های تعمیراتی همراه است.
🔷️فعالیتهای حوزه رنگ و پوشش بیشتر معطوف به فضا سازی سطح نیروگاه در راستایی زیباسازی و آراستگی محیط نیروگاه می باشد وبراین اساس حداکثر تلاش ممکن توسط همکاران این امور انجام شده تا محیط نیروگاه زیبا شده و باعث تقویت روحیه همکاران شود.