نیروگاه شهیدرجائی با تولید نزدیک به هفت میلیاردکیلووات ساعت انرژی خالص درنیمه اول سال جاری، تمامی رکوردها وحدنصاب های قبلی این نیروگاه راازبدو راه اندازی تاکنون پشت سرگذاشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق شهیدرجائی، این نیروگاه بادراختیارداشتن 4واحدبخار250مگاواتی، 6واحدگازی 4/123مگاواتی وسه واحدبخاری 6/100مگاواتی مجموعاً 2040مگاوات توان تولیداسمی داردکه درنیمه اول سال جاری باتولید6927896 مگاوات ساعات انرژی خالص به رشدی معادل 7درصدنسبت به تولیدانرژی درمدت مشابه سال گذشته دست یافت. این خبر اضافه می کنددرهمین مدت آمادگی واحدهامعادل 7692960 مگاوات ساعت بوده که درمقایسه باسال قبل، این شاخص هم ازرشد4درصدی برخورداربوده است. ازدیگرشاخص های مثبت که درنیمه اول سال جاری به ثبت رسیدمی توان به راندمان واحدها اشاره کرد که با رشد 27صدم درصدی به 57/40 درصدرسید.همچنین ضریب خروج اضطراری واحدهااز 06/1 درصددرسال گذشته به 49صدم درصددرسال جاری رسید که از این بابت 57%کاهش داشته است. دربخش دیگری ازخبرارسالی میزان ضریب آمادگی واحدهای این نیروگاه درشش ماهه اول سال جاری 4/96درصداعلام شده که مقایسه این شاخص با میزان 93/90 درصدی سال قبل هم نشان دهنده 47/5 درصد بهبود می باشد. گفتنی است اولین واحدنیروگاه شهیدرجائی درسال 71 راه اندازی شدونگهداری، تعمیرات وبهره برداری این واحدها درطول سالهای گذشته موجب شده این نیروگاه باحداکثر توان وظرفیت برای تامین برق موردنیاز شبکه همچنان فعال باشد.