واحدشماره 3 بخار نیروگاه شهیدرجائی جهت انجام تعمیرات اساسی به مدت 75 ازمدارتولیدشبکه سراسری برق خارج شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق شهیدرجائی این واحدکه درمردادماه سال1372برای اولین بار باظرفیت تولیداسمی 250مگاوات راه اندازی وبه شبکه سراسری متصل گردید، پس از125287 ساعت کارکرد معادل ، برای سومین نوبت تحت تعمیرات اساسی قرارخواهدگرفت . این گزارش می افزاید: درتعمیرات اساسی این واحد 7275 فعالیت انجام خواهدشد که این فعالیتها به تفکیک عبارتنداز: توربین HP-IP 95 فعالیت ، توربین IP 63 فعالیت، ژنراتوروسیستم تحریک 94 فعالیت، والوهای اصلی وسیستم هیدرولیک 293 فعالیت ، بویلروتجهیزات جانبی آن 418 فعالیت ، داکت ودودکش 15 فعالیت ، والوهای دستی 826 فعالیت ، چک والوها 169 فعالیت ، سیفتی والوها ورلیف والوها 45 فعالیت – والوهای موتوری – پنوماتیکی – کنترلی – شات اف والوها 598 فعالیت ، اورهال مبدلها ومخازن 30 فعالیت ، پمپها وفنهای 6.6 کیلوولت 292 فعالیت ، الکتروپمپ والکتروفنهای 6.6 کیلوولت 191 فعالیت ، الکتروموتورپمپها وفنهای 400 ولت ودی سی والکتروموتوردمپرها 380 فعالیت ، بریکر ها ورله های 6.6 وترانسها وآلارمها وکابینها وشارژرها 829 فعالیت ، رکوردرها ونشاندهندها وپانلها 463 فعالیت ، سوئیچها وترانسمیترها وکنترل کننده ها وتنظیم والوها 1993 فعالیت ، تعیین عمرباقیمانده نقاط پرفشاروتوربین وبویلر43 فعالیت ، بررسی فرایند احتراق دربویلروتاثیرآن برعمرباقیمانده لوله های سوپرهیترفاینال وری هیتر فاینال 7 فعالیت ، ترمیم ایزولاسیون داخل دودکش 10 فعالیت ، رنگ آمیزی استورج تانک واحدومخازن برج اصلی 20 فعالیت و رنگ آمیزی سطوح خارجی 14 فعالیت . بنابرهمین گزارش تمامی فعالیتها توسط پیمانکاران وشرکتهای داخلی شامل شرکتهای تعمیرات نیروگاهی ایران ، پویش گستر، صنیر، توربو ژنراتورشاهرود وباهمکاری گروه تعمیرات نیروگاه شهیدرجائی وتحت نظارت گروه مهندسی وبرنامه ریزی انجام خواهدشد.