فعالیت کارکنان نیروگاه شهید رجایی برای انعکاس در برنامه صبح بخیر سیمای قزوین به تصویر کشیده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، تیم برنامه صبح بخیر سیمای قزوین با حضور در نیروگاه شهید رجایی، گزارشی از فرآیند تولید برق و تعمیرات واحدهای این نیروگاه برای پخش از آن برنامه تهیه نمود.

گزارشگر برنامه صبح بخیر سیمای قزوین به همراه عوامل آن برنامه، با حضور در اتاق های فرمان و واحدهای تحت تعمیرات نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی، گزارشی از فرآیند تعمیرات و فعالیت کارکنان تهیه نمود.

این گزارش به منظور معرفی فرآیند سخت تولید برق به شهروندان و با هدف رعایت الگوی صحیح مصرف انرژی از سوی مصرف کنندگان انرژی الکتریکی تهیه شد.