واحدیک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدرجایی 7 بهمن ماه درساعت 1:50 جهت انجام تعمیرات RI طبق برنامه باهماهنگی مرکز کنترل ازمدار خارج گردید.