واحد 3 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدرجایی بعدازبازدید وتعمیرات دوره ای در ساعت 17:30 مورخ سوم بهمن ماه بابویلر 5 استارت و پارالل شد.

با راه اندازی بویلر 6 درمورخ پنجم بهمن ماه ساعت 13:10 بار واحد کامل گردید.