مقاله ی تخصصی رییس گروه الکتریک و ابزاردقیق سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی پس از پذیرش از سوی کمیته ی داوران «ششمین کنفرانس نیروگاه های برق» ارایه گردید.

مقاله ی تخصصی رییس گروه الکتریک و ابزاردقیق سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی پس از پذیرش از سوی کمیته ی داوران «ششمین کنفرانس نیروگاه های برق» ارایه گردید.
به گزارش«روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی» در ششمین کنفرانس نیروگاه های برق، مقاله ی تحقیقی«رییس گروه الکتریک و ابزار دقیق سیکل ترکیبی نیروگاه» با عنوان«مشارکت توربین بخار واحدهای سیکل ترکیبی در کنترل فرکانس» پس از ارزیابی های به عمل آمده از سوی کمیته ی داوران، موفق به دریافت لوح تقدیر شد.
بنا به این گزارش، این مقاله با رویکردی عینی و عملی و با تمرکز بر نیاز اساسی شبکه ی سراسری برق به کنترل فرکانس، به مزایای کلیدی بهره برداری از ظرفیت توربین های بخار واحدهای سیکل ترکیبی برای مشارکت در کنترل فرکانس شبکه می پردازد.
این گزارش می افزاید، در این مقاله به 3 رویکرد عملی برای مشارکت توربین بخار نیروگاه سیکل ترکیبی در کنترل فرکانس شبکه اشاره شده است که تاکید نویسنده بکارگیری روشی است که با کاهش «ثابت زمانی» انتقال انرژی از گازهای داغ اگزوز واحدهای گازی به سیکل آب و بخار از چند دقیقه به زیر 30 ثانیه می توان، با کاهش زمان تامین توان مورد نیاز شبکه، فرکانس شبکه را مدیریت نمود.
گفتنی است «فریدون فرحناک فومنی»، لوح تقدیر ششمین کنفرانس نیروگاه های برق را از سوی «همایون حایری» مدیر عامل شرکت توانیر و «حسن غفوری فرد»، رییس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران به دلیل ارایه ی مقاله ی فوق دریافت نمود.