در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری مدیرعامل، مدیران وکارکنان نیروگاه شهید رجایی، آرای خود را به صندوق سیار اخذ رای شماره ۵۲ واریز کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، واحد سیار و صندوق رای شماره ۵۲ به منظور اخذ آرای کارکنان این نیروگاه برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، روز جمعه ۱۱ اسفند ماه در محل این شرکت حضور یافت و تا پایان وقت اعلام شده، به جمع آوری آرای کارکنان پرداخت.

در این دوره از انتخابات هم به مانند دوره های پیشین، واحد سیار صندوق اخذ رای، با حضور در نیروگاه شهید رجایی، آرای کارکنان نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی را دریافت نمود.