درراستای اجرای برنامه های تعمیرات اساسی واحد های نیروگاه در نیمه ی دوم سال، با خروج واحد یک بخار به ظرفیت توان نامی 250 مگاوات، فعالیت های تعمیرات اصلی واحد های تولید برق نیروگاه، کلید زده شد.

به گزارش«گروه برنامه ریزی» بر اساس جدول زمان بندی اعلام شده از سوی شرکت مادر تخصصی«توانیر»، با خروج واحد شماره ی یک نیروگاه بخار، برنامه های گسترده ی تعمیراتی نیروگاه شامل تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای آغاز شد.
«محمد روشنفکر» در پاسخ به سوالی درباره علت شروع برنامه های تعمیراتی در شش ماهه ی دوم سال گفت: «در نیمه ی دوم هر سال، به دلیل کاهش میزان تقاضای انرژی الکتریکی از سوی مصرف کنندگان و عدم نیاز شبکه به تولید برق بیشتر، واحدهای نیروگاه ها به منظور کسب آمادگی برای تامین برق در ایام اوج مصرف تابستان، از مدار تولید خارج و مورد تعمیرات اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرند.»
«کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی» در ادامه به تشریح برنامه های تعمیراتی مطابق با جدول زمان بندی اعلام شده از سوی توانیر پرداخت و گفت: «واحد شماره ی یک بخاری در دو دوره ی 120 و 10 روزه، واحد شماره ی 3 بخاری در دو دوره ی 30 و 10 روزه و واحدهای شماره ی2 و 4 بخاری در دو دوره ی 10 روزه به منظور انجام تعمیرات اساسی و بازدیدهای دوره ای از مدار تولید خارج می شوند. همچنین واحد شماره ی یک بخار سیکل ترکیبی به منظور انجام تعمیرات نیمه اساسی به مدت 40 روز، واحدهای شماره ی 2 و 3 بخار سیکل ترکیبی هر یک به مدت 10 روز برای بازدید دوره ای، واحدهای شماره ی 2 و 5 گازی به منظوربازدید مسیر گاز داغ به مدت 35 روز و واحدهای شماره ی 1، 3، 4 و 6 گازی به منظور بازدید اتاق احتراق و تعویض نازل، هر یک به مدت 20 روز از مدار تولید خارج خواهند شد.»
در تکمیل خبر فوق آمده است تعمیرات اساسی واحد شماره ی یک بخاری در 26 بخش اصلی و مجموعا 6823 فعالیت انجام می شود که شامل تعمیرات اساسی توربین « HP-IP» و توربین« LP »، ژنراتور و سیستم تحریک، والوهای اصلی و سیستم هیدرولیک، فعالیت های بویلر و تجهیزات جانبی آن، تعمیر و باز سازی کانال دود، اکسپنشن جوینت ها و عایق کاری اطراف بویلر، والوهای موتوری، پنوماتیکی، کنترلی، پمپ ها و فن های 6/6 کیلو ولت و شستشوی شیمیایی لوله های بویلر و … می باشد.
در پایان این خبراشاره شده است تمامی فعالیت های تعمیراتی واحد شماره ی یک بخار، توسط شرکت های تعمیرات نیروگاهی ایران، مهنیرو، تعمیرات اصفهان، پارس نیرو صنعت شایان، پژوهشگاه نیرو و معاونت تعمیرات نیروگاه شهید رجایی، تحت نظارت واحد مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه انجام خواهد شد.