رشد بیش از23 درصدی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه

پنجشنبه 02 تیر 1401
بازدید: 268 بار

♦️نیروگاه شهید رجایی قزوین با تولید بیش ازیک میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص درخرداد ماه امسال، 23/3 درصد نسبت به مدت مشابه ماه گذشته رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در خرداد ماه امسال ، یک میلیارد وصدو هفتادو هفت میلیون و سیصدو شصت هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
🔷️موتابها افزود: از این میزان انرژی، پانصدو شصت و دو میلیون و نهصد و پنجاه ونه هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نه گانه نیروگاه سیکل ترکیبی وششصد و چهارده میلیون و چهارصدو یک هزار کیلووات ساعت انرژی درچهار واحد250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.
🔷️مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در خرداد ماه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 3/23 درصدی تولید انرژی نسبت به اردیبهشت ماه 1401بوده است.
🔷️نیروگاه شهید رجایی سومین نیروگاه کشور است که با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت نامی 2042 مگاوات، سالانه 12 میلیاردکیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید می کند.