براساس اعلام هواشناسي جبهه هواي سرد در استان هاي كشور مستقر شده و اكثر نقاط كشور شاهد نعمت الهي بارش برف و باران خواهد بود و اين وضعيت تا اواخر هفته آينده ادامه خواهد داشت. با عنايت به برودت هوا صرفه جويي در مصرف گاز به منظور رساندن گاز به نقاط سردسير كشور و عدم مواجهه با قطعي گاز ضروري مي باشد.
لذا از كليه همکاران گرامی و هم میهنان عزیز درخواست مي شود به منظور ايجاد پايداري شبكه گازو برق جهت پیشگیری ازقطع آنها درمناطق سردسیر نسبت به صرفه جویی درمصرف گاز و برق همکاری لازم را انجام دهند.