پیرو برگزاری جلسه «بررسی مشاغل سخت وزیان آور» باحضور مدیرعامل وکارکنان شرکت مدیریت تولیدبرق شهیدرجایی وبه منظور پاسخگویی به سئوالات مطرح شده درآن جلسه ، جلسه دوم باحضور  «رئیس  محترم اداره بازرسی کار استان قزوین » جناب آقای مهندس صمیمی و«سرپرست معاونت منابع انسانی نیروگاه »برگزار گردید.