مسائل مربوط به بیمه درمان کارکنان نیروگاه شهید رجایی مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در جلسه ای که با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره نیروگاه شهید رجایی و نمایندگان بیمه سینا برگزار شد، مسائل پیرامون بیمه درمان کارکنان این شرکت مطرح شد که مقرر گردید بیمه سینا نسبت به تسریع در پرداخت هزینه درمان کارکنان این شرکت اقدامات لازم را به عمل آورد.