فرآیند تعمیراتی  در واحد های سیزده گانه  نیروگاه شهید رجایی از سوی مستند سازان  به تصویر کشیده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مستند سازان مربوطه که از سوی شرکت مادر تخصصی تولیدبرق حرارتی   هماهنگ شده بود با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با مصاحبه با کارشناسان این شرکت، گزارشی از فرآیند تولید برق و تعمیرات واحد های این نیروگاه تهیه نمودند .

همچنین تیم مستند ساز  برای تهیه فیلم و تصویر، دربویلر واحد شماره یک بخاری، برج های خنک کننده اصلی واتاق فرمان نیروگاه بخار حضور یافته و از فرایند تعمیرات و بهره برداری  در واحدهای  بخاری  نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی  بیشتر  به هموطنان  برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشیدند.