مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی به دلیل رعایت شاخص های اداری تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عبدالرسول پیشاهنگ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، طی نامه ای خطاب به ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی، از عملکرد این شرکت در رعایت شاخص های سلامت اداری، شفافیت در اجرای مناقصات و عدم ترک تشریفات، تقدیر نمود.

در نامه ارسالی از سوی عبدالرسول پیشاهنگ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، خطاب به ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی آمده است: حسب گزارش رییس گروه بازرسی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از آن شرکت در شاخص های سلامت اداری و شفافیت در اجرای مناقصات و عدم ترک تشریفات، عملکرد مناسبی داشته اید. بدین وسیله از زحمات حضرتعالی و همه همکاران تحت پوشش، تقدیر و تشکر به عمل می آید. رجای واثق دارم به فضل الهی موجبات بهبود روزافزون عوامل عملکردی و خدمت را بیش از پیش فراهم سازید.