سرپرست مرکز بهداشت شهرستان آبیک با اهدای لوح سپاس از مدیر امور HSE نیروگاه شهید رجایی به دلیل فعالیت در حوزه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در این شرکت، تقدیر نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در لوح اهدایی محمد بابایی سرپرست مرکز بهداشت شهرستان آبیک، خطاب به علیرضا کیان بخش مدیر امور HSE نیروگاه شهید رجایی آمده است: تلاش خالصانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. نتیجه بذر تلاش و کوشش شما، درخت امیدی است که به بار می نشیند و نوید بخش آینده ای پرنشاط و زیبا است.