بنا به درخواست شركت طلوع انرژي و طبق قرداد اين شركت با وزارت انرژي عراق تعداد پنج تن از مديران نيروگاههاي ناحيه مركزي عراق بمنظور آشنا شدن از پيشرفت صنعت برق ايران و توانمندي در اجراي پروژه هاي نيروگاهي  روز پنجشنبه مورخ 92/11/17 با هماهنگي هاي انجام گرفته بازديدي از نيروگاههاي بخار و سيكل تركيبي شهيد رجائي انجام دادند كه بسيار مورد توجه كارشناسان عراقي از لحاظ بهره برداري و تعميرات واحدها قرار گرفت و اظهار اميدواري نمودند كه در آينده از تجارب كارشناسان اين نيروگاه براي نيروگاههاي عراق مورد استفاده قرار گيرد.