آتش نشانان نیروگاه شهید رجایی در عملیات شبیه سازی اطفای حریق، آتش فرضی را مهار کردند.

علیرضا کیانبخش مدیر امورHSE نیروگاه در این باره  اظهار داشت: به منظور ارتقای سطح آمادگی اعضا و تیم های عملیاتی کمیته اجرایی مدیریت بحران به هنگام مواجهه با شرایط اضطراری، مانوری با محور مقابله با شرایط آتش سوزی در انبار مرکزی نیروگاه بخار  برگزار شد.

ارتقای سطح دانش و تجربه کارکنان گروه ایمنی و آتش نشانی در مواجهه با شرایط آتش سوزی، بررسی تجهیزات مورد نیاز جهت اقدام در شرایط مشابه، شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود و …، از اهداف انجام این مانور بود که به دست آمد.