بازدید مستند سازان از نیروگاه شهید رجایی

شنبه 03 دی 1401
بازدید: 176 بار

فرآیند تولید برق در نیروگاه شهید رجایی به تصویر کشیده می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور بررسی شرایط تولید فیلم مستند با موضوع مسیر سخت تولید برق در نیروگاه شهید رجایی، گروهی مستند ساز در این نیروگاه حضور یافته و از بخش های مختلف تولید و تعمیرات بازدید کردند.

در این بازدید، کارشناسان نیروگاه، خلاصه ای از فعالیت های جاری در حوزه های تعمیرات و بهره برداری را برای گروه مستند ساز تشریح نمودند.