بازدید مدیران اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی استان قزوین از نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 10 آذر 1401
بازدید: 119 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از مدیران،کارشناسان اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، با هدف آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی، از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید کردند.

آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که در ابتدا برای بازدید کنندگان تشریح شد.

بازدید از برج های خنک کننده نیروگاه بخار، بخشی از این برنامه بازدید بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.