به منظورافزایش آمادگی وانجام تعمیرات پیشگیرانه ، واحد شماره 2 بخار نیروگاه شهیدرجائی جهت بازدید دوره ای20 روزه ازمدارتولید خارج شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق شهیدرجائی ، این واحد طبق برنامه زمانبندی سالیانه درتاریخ 26/6/88 ازمدارتولید خارج گردید وگروه تعمیرات نیروگاه شهیدرجائی باهمکاری پیمانکاران تعمیراتی وزیرنظر گروه مهندسی وبرنامه ریزی این نیروگاه فعالیت های تعمیراتی وبازدید های فنی را به انجام خواهند رساند. براساس این گزارش اهم فعالیتهای تعمیراتی که دربازدید سالیانه درواحد 2 بخارانجام خواهدشد عبارتنداز : بازدیدیاتاقانهای 3و4 توربین وبالانس توربین ، رفع نشتی ازداکت خروجی واکسپنشن جوینتها ، ترمیم ومرمت سوت بلاورهای واحد بدلیل مازوت سوزبودن واحددر نیمه دوم سال ، ترمیم ومرمت عایق سیمان نسوزمشعلهاوبازسازی آنها ، رفع مشکلاتی که نیازبه خروج واحددربرطرف کردن آنها ضروری است و بازدید تجهیزات واحدکه دربرنامه سالانه برنامه ریزی شده است .