به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، با هدف آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید کردند.

آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که در ابتدا برای دانشجویان بازدید کننده، تشریح شد.

بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار و برج خنک کن و همچنین برگزاری کلاس آموزشی آشنایی با نیروگاه و نحوه صحیح مدیریت مصرف انرژی و رعایت الزامات ایمنی در نیروگاه، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.