با اتمام تعمیرات CI «بازدید محفظه احتراق» واحد شماره 2 گازی نیروگاه شهید رجایی، 123 مگاوات توان تولید نامی، دوباره به شبکه ی سراسری تحویل شد.

به گزارش«روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی» در ادامه ی اجرای برنامه های تعمیراتی شش ماهه ی دوم سال جاری، واحد شماره ی 2 گازی نیروگاه  پس از اتمام تعمیرات CI ، دوباره به شبکه ی سراسری تولید برق پیوست.

بر اساس این گزارش، طبق جدول زمان بندی ارایه شده از سوی شرکت توانیر، تعمیرات واحد شماره ی 2 گازی که به منظور بازدید از مسیر گاز داغ در اختیار گروه های تعمیراتی«مکانیک، ابزار دقیق و الکتریک» قرار گرفته بود، پس از انجام 390 فعالیت تعمیراتی، اتمام یافت.

شایان ذکر است در این دوره از برنامه های تعمیراتی، تعویض نازل مرحله ی اول، از اهم فعالیت های انجام شده بود که از سوی گروه های تعمیرات «مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق» با موفقیت به انجام رسید.