درمانورمقابله باآتش سوزی مخازن سوخت نیروگاه شهیدرجائی ، تمامی مراحل مربوط به اطفاء حریق و امدادونجات مجروحان این نوع حوادث درنیروگاه شبیه سازی وتمرین شد.

به گزارش « روابط عمومی شرکت مدیریت تولیدبرق شهیدرجائی » به منظور ارتقاء آمادگی کارکنان جهت مقابله با آتش سوزی درمخازن سوخت وافزایش آگاهی وسرعت عمل گروههای مقابله ، تخلیه ، تامین وکمک ، مانورمقابله با این نوع حوادث درمخازن سوخت نیروگاه انجام شد. براین اساس متعاقب اطلاع رسانی کارکنان ایستگاه انتقال سوخت درمورد وقوع حریق درمخازن سوخت مایع ،ابتداء کارکنان ایستگاه انتقال سوخت وارد عمل شده وبا کپسولهای پرتابل اقدام به اطفاء وجلوگیری ازپیشرفت آتش نمودند. سپس گروه ایمنـی به سرعت درمحل حادثه حضوریافته وسریعاً نسبت به اطفاء حریق فرضی ومحصورکردن محیط اقدام نمودند. درادامه مانور کارکنان درمانگاه با آمبولانس درمحل مستقرونسبت به حمل مصدومین ومجروحین وارائه کمکهای اولیه اقدام نمودند. این گزارش اضافه میکند باتوجه به وسعت حادثه فرضی ، طی تماس تلفنی فراخوان کمک به ایستگاه آتش نشانی آبیک و اورژانس حوادث بزرگراه قزوین – تهران اعلام شد که یک تیم آتشنشان با یکدستگاه خودروی اطفاء وتیم امدادی با درنیروگاه حضوریافته وبه اطفاء حریق و انتقال مصدومین پرداختند. درپایان این گزارش ضمن تاکید برتکرار انجام مانورهایی با شرایط مشابه که موجب افزایش سرعت عمل گروههای ایمنی ودرمان میگردد، ازدستاورهای این رزمایش اظهاررضایت شده است.