آمادگی تولید نیروگاه شهید رجایی در اسفند ماه 1401، به میزان 48 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکر رییس گروه برنامه ریزی ،آمار و فناوری اطلاعات این شرکت در تشریح بهبود شاخص آمادگی نیروگاه گفت: در اسفندماه سال 1401، آمادگی این نیروگاه با رقم یک میلیارد و 109میلیون و 696 هزار کیلووات ساعت، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 48 درصد رشد داشته است.

رییس گروه برنامه ریزی،آمار و فناوری اطلاعات این شرکت افزود : با این میزان آمادگی، تولید خالص انرژی الکتریکی نیروگاه هم در همین بازه زمانی به میزان 56/9 درصد افزایش داشته است.

روشنفکر با اشاره به دلایل موثر در رشد شاخص های آمادگی و تولید خالص در واحدهای نیروگاه گفت: با توجه به ضرورت کسب آمادگی واحدها برای تولید برق در پیک مصرف امسال، متخصصان نیروگاه تلاش نمودند تا به طور بهینه و به موقع، تعمیرات واحدهای سیزده گانه را تا پیش از آغاز فصل گرما به پایان برسانند که این مهم، همراه با اجرای صحیح برنامه های مقابله ای با تابستان و کاهش خروج های اضطراری، دلایلی شد تا در اسفندماه ، شاخص های عمده تولید در این نیروگاه افزایش یابد.

نیروگاه شهیدرجایی قزوین با چهار واحد بخاری هر یک به ظرفیت 250 مگاوات، 6 واحدگازی هر یک به ظرفیت 123/4 و سه واحد بخارسیکل ترکیبی به ظرفیت 100/6 مگاوات جمعا به ظرفیت 2042 مگاوات،  نقش مهمی در حفظ و پایداری  شبکه سراسری دارد.