واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات نیمه سنگین از مدار تولید برق خارج  شد.

حسن آزادمرد مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار در خصوص این خبر گفت: در ادامه فعالیت های تعمیرات واحدهای 13 گانه این نیروگاه، واحد شماره 4 بخاری به ظرفیت نامی 250 مگاوات، برای انجام تعمیرات نیمه سنگین از شبکه سراسری تولید برق خارج شد و تحت تعمیرات قرار گرفت.

در ادامه برنامه های تعمیرات واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، هم اکنون 4 واحد بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه به طور هم زمان تحت تعمیرات قرار دارند.