در اجرای فعالیت های تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی، 4 واحد بخاری و گازی این نیروگاه به ظرفیت حدود 800 مگاوات، به طور همزمان در دست تعمیرات قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی فرهور مدیرعامل این شرکت با اشاره به ضرورت کسب آمادگی واحدهای سیزده گانه نیروگاه برای کمک به تامین برق مورد نیاز شبکه سراسری در فصل زمستان و پیک تابستان سال آینده گفت: با توجه به رشد مصرف انرژی الکتریکی در کشور و نیاز فزاینده به تامین برق پایدار، 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی تا پایان اردیبهشت سال آینده تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد که هم اکنون بخشی از این فعالیت ها در دست اجرا است.

فرهور افزود: فصل تعمیرات واحدهای نیروگاهی و همراه با آن در نیروگاه شهید رجایی از اواخر شهریور امسال آغاز شده که برای تسریع دستیابی به هدف کسب آمادگی، هم اکنون 4 واحد بخاری و گازی این نیروگاه تحت تعمیرات قرار دارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در تشریح این خبر بیان داشت: در حال حاضر واحد شماره 1 بخاری به ظرفیت 250 مگاوات برای انجام تعمیرات اساسی و واحد شماره 4 گازی هم به منظور اجرای تعمیرات اساسی و RI، از مدار تولید خارج هستند که همراه با این فعالیت های تعمیراتی، واحد شماره 1 گازی هم با هدف انجام بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل و واحد شماره 2 بخاری نیز با توان نامی 250 مگاوات برای انجام فعالیت بازدید دوره ای از شبکه سراسری تولید، خارج شده و از سوی متخصصان این نیروگاه تحت تعمیرات قرار دارند.

فرهور اظهار داشت: با اجرای همزمان برنامه های تعمیراتی در 4 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، در مجموع حدود 800 مگاوات از ظرفیت تولید انرژی الکتریکی این نیروگاه در دست تعمیرات قرار گرفته است.

هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه و با هدف کمک به پایداری شبکه سراسری برق، واحدهای سیزده گانه این شرکت متناسب با ساعت کارکرد آن ها، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد که در این دوره هم، 17 فعالیت تعمیراتی برنامه ریزی شده است که از نیمه دوم شهریور، آغاز و تا پایان اردیبهشت سال 1401 ادامه می یابد.