3 واحد نیروگاه شهید رجایی به طور همزمان در دست تعمیرات است

چهار‌شنبه 16 مهر 1399
بازدید: 973 بار

در تداوم فعالیت های تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی، 3 واحد بخاری و گازی این نیروگاه، به طور همزمان در دست تعمیرات قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در فصل تعمیرات نیروگاهی، واحد شماره 4 بخاری برای انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید، خارج شده و واحدهای شماره 2 و 5 گازی هم تحت تعمیرات اساسی و RI کمپرسور قرار دارند.
هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه و با هدف کمک به پایداری شبکه سراسری برق، واحدهای سیزده گانه این شرکت متناسب با ساعت کارکرد آن ها، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد که در این دوره هم، 17 فعالیت تعمیراتی برنامه ریزی شده است که از نیمه دوم شهریور، آغاز و تا پایان اردیبهشت سال 1399 ادامه خواهد یافت.
واحد شماره 4 بخاری به ظرفیت 250 مگاوات، نخستین واحدی بود که در فصل تعمیرات امسال، مطابق جدول زمانبندی تعریف شده، برای انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید، خارج شد و به دنبال آن، واحد شماره 5 گازی و سپس واحد شماره 2 گازی هم به منظور انجام تعمیرات اساسی و RI از شبکه سراسری تولید برق خارج شدند.
با انجام تعمیرات همزمان 3 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، در مجموع 550 مگاوات از ظرفیت تولید انرژی الکتریکی نیروگاه در دست تعمیرات قرار گرفته است.
امسال، مطابق با جدول زمانبندی تعمیرات واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، 2 فعالیت تعمیرات اساسی، یک تعمیرات نیمه اساسی و 5 برنامه تعمیرات بازدید دوره ای در نیروگاه بخار انجام می شود و در نیروگاه سیکل ترکیبی هم 2 برنامه تعمیرات اساسی به همراه «RI» کمپرسور و 4 برنامه تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل برای واحدهای گازی و 2 مورد تعمیرات بازدید دوره ای و یک تعمیرات نیمه سنگین برای واحدهای بخاری سیکل ترکیبی، پیش بینی شده است که تا میانه بهار سال 1400 ادامه خواهد داشت.