🟢گزارش عملکرد نظام پیشنهادها از سال ۱۳۹۱ تا شهریور۱۴۰۰

سه‌شنبه 13 مهر 1400
بازدید: 624 بار

به گزارش دفتر روابط عمومی، دبیر کمیته پیشنهادهای نیروگاه با ارائه گزارش عملکرد نظام پیشنهادها گفت: به منظور افزایش بهره وری در فعالیت های جاری و با هدف ارتقای راندمان در واحدهای سیزده گانه نیروگاه، کارکنان معاونت ها و حوزه های مختلف شرکت، اقدام به ارایه پیشنهادهای لازم برای دست یابی به این هدف می نمایند.
♦️دبیر کمیته پیشنهادها با اشاره به آمار مشارکت کارکنان در ارائه پیشنهادهای فنی به این کمیته افزود: کارکنان معاونت ها متناسب با شرایط کاری و نیازهای حوزه خود، اقدام به ارائه پیشنهاد می کنند که از ابتدای شکل گیری کمیته پیشنهادها تاکنون، علی پارسا اصل با 118پیشنهاد، علی حق پرست با 65 پیشنهاد، محمدمهدی باباخانی با 42 پیشنهاد، سیدعلی سبزپوش با 36 پیشنهاد و فرزاد رحمتی با 35 پیشنهاد، بیشترین مشارکت را در نظام پیشنهادها داشته اند.
♦️وی با بیان دلایل پذیرش پیشنهادها در این کمیته ادامه داد: ملاک کمیته برای انتخاب پیشنهادهای برتر، مصرف بهینه و ایجاد ارزش افزوده، تسهیل در بهبود فرآیندهای کاری، مرتبط بودن پیشنهاد با وظیفه شغلی، قابلیت اجرا بر اساس ظرفیت داخلی شرکت و ارایه راهکارها و مستندات فنی کامل است که پیشنهاد دهندگان با توجه به ملاک های تعریف شده، پیشنهادهای خود را ارائه می کنند.
♦️استفاده از قابلیت ها، خلاقیت، نوآوری و ظرفیت های فکری کارکنان، به همراه ایجاد زمینه برای تقویت انگیزه مشارکت و حس مسئولیت پذیری، به همراه ارتقای سطح کارایی و افزایش بهره وری، از اهداف کمیته پیشنهادها و 5R است که بر این اساس کارکنان، پیشنهادهای خود را با در نظر گرفتن مصادیقی چون، افزایش درآمد و یا کاهش هزینه های شرکت، بازیافت مواد و انرژی، کاهش تلفات و افزایش راندمان، افزایش ضریب ایمنی درکار، افزایش پایداری واحدها و استفاده از دانش های نوین، از طریق سیستم طرح جامع به این کمیته ارسال می کنند.