🟢بازدید دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 14 بهمن 1400
بازدید: 406 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، با هدف آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی، از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید کردند.
🔷️آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که در ابتدا برای دانشجویان بازدید کننده، تشریح شد.
🔷️بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار، همچنین بازدید از موزه نیروگاه، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.