🟢بازدید اساتید ودانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی تهران از نیروگاه شهید رجایی

شنبه 11 دی 1400
بازدید: 686 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی تهران، با هدف آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی، از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید کردند.
🔷️آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که در ابتدا برای اساتید و دانشجویان بازدید کننده، تشریح شد.
🔷️بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی همچنین بازدید از موزه نیروگاه، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.