🔷افزایش راندمان برج های خنک کن کمکی

سه‌شنبه 16 شهریور 1400
بازدید: 881 بار

برج های خنک کن کمکی واحدهای بخاری نیروگاه شهید رجایی با هدف افزایش راندمان واحدها از سوی متخصصان این نیروگاه، مورد بازسازی قرار گرفت.

✏️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار در توضیح این خبر گفت: برای تامین برق پایدار به ویژه در ماه های پیک مصرف برق، ضروری است تا با انجام اقدامات مناسب در حوزه های بهره برداری و تعمیرات، آمادگی واحدها را افزایش دهیم که بر همین اساس، سیستم خنک کن کمکی واحدهای بخاری که دچار اشکال شده بود، از سوی متخصصان این نیروگاه مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته و بهره وری آن افزایش یافت.
🔸شریفی افزود: در عملیات تعمیر و اصلاحی سیستم خنک کن کمکی واحدهای بخاری که با پیشنهاد «رضا منتظری» از کارکنان حوزه بهره برداری همراه بود، متخصصان تعمیرات این نیروگاه اقدام به نصب والو درین در انتهای هدر آب اسپری نازل جهت جلوگیری از تجمع گل و لای نمودند که این فعالیت تعمیراتی موجب افزایش راندمان وبهره وری برج های خنک کننده کمکی شده و کاهش قابل توجه مصرف آب را در پی داشت.
🔷مدیر نیروگاه بخار در ادامه بیان داشت: سرعت انجام کار در این فعالیت تعمیراتی، کاهش نیروی انسانی مورد نیاز، صدمه ندیدن تجهیزات، انجام تعمیرات کم تر، افزایش راندمان و بهره وری تجهیزات، از نتایج این فعالیت تعمیراتی بود که با موفقیت به انجام رسید.
♦️از ابتدای فصل پیک تابستان، متخصصان این نیروگاه، به طور شبانه روزی درصدد حفظ آمادگی واحدهای سیزده گانه برای تامین برق پایدار و خدمت رسانی به شهروندان بوده اند.