ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست نیروگاه شهید رجایی با حضور ممیزان شخص سوم انجام شد.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مجتبی مشایخی رییس گروه تحقیقات و توسعه سیستم های مدیریتی در تشریح این خبر گفت: ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015به منظور حصول اطمینان از انطباق عملکرد این سیستم مدیریتی در نیروگاه با الزامات مشتری، استانداردهای مرتبط، مراجع ذی صلاح قانونی و مستندات تدوینی شرکت، به مدت 2 روز از سوی ممیزان شخص سوم برگزار شد.
✳️ مشایخی افزود: با انجام ممیزی فشرده در نیروگاه، از روند بهبود مستمر در عملکرد شرکت و انطباق فرآیند های جاری سازمان با الزامات استاندارد محیط زیست، اطمینان حاصل شد که پس از بررسی نتایج، تنها در برخی حوزه ها توصیه هایی برای بهبود از سوی ممیزان اعلام شد.
✴️ گفتنی است در حال حاضر، گواهی نامه سیستم های مدیریت یکپارچه «IMS» مبتنی بر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، ISO 9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001:2018 و گواهی نامه های مربوط به سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018در نیروگاه مستقر شده است.