🔵 تداوم آماده سازی واحدهای نیروگاه برای تولید برق پایدار

شنبه 20 آذر 1400
بازدید: 520 بار

🔶️ تعمیرات واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی برای کسب آمادگی تولید برق ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، برنامه های تعمیرات واحدهای این نیروگاه برای کسب آمادگی تولید برق ادامه دارد به طوری که هم اکنون 4 واحد بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه در دست تعمیرات است.
❇️ بنا به این گزارش، واحد شماره یک بخاری به ظرفیت تولید 250 مگاوات که برای انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شده بود، به پایان تعمیرات خود نزدیک شده و آماده بازگشت دوباره به شبکه سراسری تولید است.
🔵 این گزارش می افزاید، تعمیرات اساسی و RI واحد شماره 4 گازی و تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 4 بخاری به همراه تعمیرات غیرمترقبه واحد شماره یک گازی از برنامه های تعمیراتی است که هم اکنون در حال اجرا است.
❇️ هر ساله تعداد 17 فعالیت تعمیراتی برای کسب آمادگی 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه برنامه ریزی می شود که از ابتدای مهر تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه می یابد.