به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مجتبی مشایخی رییس گروه تحقیقات و توسعه سیستم های مدیریت نیروگاه با اعلام این خبر گفت: به منظور افزایش بهره وری در فعالیت های جاری و با هدف ارتقای راندمان در واحدهای سیزده گانه نیروگاه، کارکنان معاونت ها و حوزه های مختلف شرکت، اقدام به ارائه پیشنهادهای لازم برای دست یابی به این هدف می نمایند که در فروردین و اردیبهشت امسال هم تعداد 37 مورد پیشنهاد برای بررسی و انطباق یابی به نظام پیشنهادات و 5R شرکت ارسال شده است.
🟢 مشایخی افزود: در این دوره، بیشترین پیشنهادها از سوی حوزه های شیمی، تولید، تعمیرات و … مطرح شده که پس از بررسی های نهایی در کمیته های اختصاصی، این پیشنهادها وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
مشایخی بیان داشت: استفاده از قابلیت ها، خلاقیت، نوآوری و ظرفیت های فکری کارکنان، به همراه ایجاد زمینه برای تقویت روحیه مشارکت و حس مسئولیت پذیری و افزایش بهره وری، از اهداف کمیته پیشنهادها و 5R است که بر این اساس، کارکنان، پیشنهادهای اصلاحی خود را با در نظر گرفتن مصادیقی چون، افزایش درآمد شرکت و یا کاهش هزینه ها، راهکارهای موثر در کاهش مصرف سوخت، آب، انرژی، بهبود شرایط ایمنی در کار و استفاده از دانش های نوین کار، از طریق سیستم طرح جامع، به این کمیته ارسال می کنند.