به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، کامران مرادی رییس گروه مکانیک در تشریح فرآیند نصب پوشش داخلی(لاینینگ) دودکش نیروگاه گفت: این پروژه که با هدف حفاظت از تجهیزات و پیشگیری از خوردگی شیمیایی سازه فلزی دودکش آغاز شده بود، با اتمام مراحل آن به پایان رسید.
✅مرادی بیان داشت: در انجام این پروژه، پس از مراحل آماده سازی، نصب توری فلزی و پاشش سیمان نسوز، در سطح داخلی دودکش، این عملیات تعمیراتی پس از 60 روز به پایان رسید.
❇️در انجام تعمیرات اساسی این دودکش، 3 هزار مترمربع سیمان ویژه و حدود 3300 متر مربع هم توری فلزی نگهدارنده به کار رفته است.