علی فرهور مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی: تاکنون 15 فعالیت تعمیرات اساسی،نیمه اساسی و بازدید دوره ای، از آغاز فصل تعمیرات در این نیروگاه انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی،علی فرهور مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در تشریح فعالیت های مربوط به تعمیرات واحدهای این شرکت گفت: از سال 1400 تاکنون، از تعداد 17 برنامه سالانه تعمیراتی، 15 برنامه تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره ای، مربوط به واحدهای سیزده گانه این شرکت، عملیاتی شده و به اتمام رسیده و یک مورد تعمیرات اساسی هم در حال اجرا است.
❇️فرهور افزود: هرساله به منظور کسب آمادگی تولید انرژی الکتریکی و با هدف کمک به پایداری شبکه سراسری تولید در پیک مصرف برق تابستان، تعداد 17 فعالیت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره ای برای واحد های 13گانه بخاری و سیکل ترکیبی، برنامه ریزی می شود که انجام و اتمام تعمیرات اساسی واحد 250مگاواتی شماره یک بخار، آغاز این برنامه ها بود.
❇️ایشان اظهار داشت: هم اکنون واحد شماره 3 گازی نیروگاه برای انجام تعمیرات اساسی و RI تجهیز کمپرسور آن دردست تعمیرات قرار دارد که این فعالیت تعمیراتی هم تا پایان اردیبهشت ماه انجام و به پایان خواهد رسید.
❇️مدیرعامل نیروگاه با بیان فعالیت های تعمیراتی در نیروگاه بخار نیز اظهار داشت: همچنین در نیروگاه بخار نیز هم اکنون واحد شماره دو 250مگاواتی نیروگاه بخار تحت تعمیرات بازدید دوره ای قراردارد.
❇️علی فرهور در توضیح فرآیند برنامه ریزی برای انجام 17 فعالیت تعمیرات واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه نیز گفت: هرساله نیازهای تعمیراتی واحدهای نیروگاه براساس ساعت کارکرد، دوره تعمیراتی و استاندارد شرکت سازنده، به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی اعلام می شود که پس از بررسی و تایید برنامه ها از سوی آن شرکت، جدول زمانبندی خروج واحدها برای اجرای برنامه ها به این نیروگاه اعلام می شود.
🔸نیروگاه شهید رجایی دارای 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که سالانه با تولید بیش از 12 میلیارد کیلووات ساعت تولید انرژی الکتریکی، حدود 4 درصد از تولید برق شبکه سراسری را به خود اختصاص داده ونقش مهمی در حفظ و پایداری شبکه تولیدبرق دارد.