✅تداوم برنامه های آموزشی حتی در شرایط کرونا در نیروگاه شهید رجایی

یکشنبه 27 مهر 1399
بازدید: 991 بار

آموزش در نیروگاه شهید رجایی، علی رغم همه گیری ویروس کووید – 19، با برگزاری دوره های مجازی همچنان تداوم دارد.

🎤به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی حق پرست رییس گروه آموزش و مدیریت دانش نیروگاه با اشاره به تداوم برگزاری دوره های آموزشی در شرکت گفت: همه گیری ویروس کرونا که مانع از برگزاری اجتماعات انسانی شده است، نتوانست مانع از اجرای دوره های آموزشی در نیروگاه شود و این دوره ها همچنان با مشارکت کارکنان و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی ادامه دارد.
❇️حق پرست افزود: بررسی وضعیت آماری شاخص های عمده آموزشی نیروگاه در 6 ماهه امسال نشان می دهد، علی رغم گسترش ویروس کرونا و اعمال محدودیت های ناشی از آن، دوره های آموزشی تخصصی و عمومی در این شرکت همچنان برگزار می شود.
❇️رییس گروه آموزش و مدیریت دانش نیروگاه بیان داشت: با هدف ارتقای سطح مهارت های فنی، رفتاری و فردی سرمایه های انسانی شرکت، در مجموع، 11678 نفر ساعت، دوره های تخصصی، عمومی و سمینارهای آموزشی در 6 ماهه سال جاری، در شرکت برگزار شده است که این موضوع حاکی از توجه به آموزش به عنوان سیاست راهبردی ارتقای دانش و تجربه کارکنان در نیروگاه است.
❇️وی در پایان افزود: برگزاری دوره های آموزشی در 6 ماهه امسال با توجه به ضرورت مقابله با شیوع ویروس کرونا، تا 70 درصد به صورت مجازی برگزار شده و دوره های آموزشی حضوری هم با رعایت الزامات بهداشتی و حضور حداکثر 10 نفر در هر کلاس برقرار شده است.