♦️بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 11 آذر 1400
بازدید: 620 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با هدف آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی و اقدامات و وظایف کار مرکز بهداشت کار نیروگاه شهید رجایی، از واحدها و تجهیزات و مرکز بهداشت کار این نیروگاه بازدید کردند.
🔷️آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که در ابتدا برای دانشجویان بازدید کننده، تشریح شد.
🔷️بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار و همچنین برگزاری کلاس آموزشی با موضوعات و اقدامات انجام شده توسط مرکز بهداشت کار در نیروگاه، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.