در راستای مدیریت مصرف بهینه انرژی الکتریکی، میزان مصارف داخلی در نیروگاه شهیدرجایی 0/31 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بررسی وضعیت آماری شاخص های عمده نیروگاه در 3 ماهه اول سال 1402 و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان از کاهش این شاخص دارد. در این میان میزان مصارف داخلی واحدهای250 مگاواتی نیروگاه بخار به عنوان یکی از شاخص های عمده، در 3 ماهه اول سال جاری نشان می دهد که این شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 0/31 درصد کاهش داشته است.

این مهم با انجام تعمیرات به موقع و بهره برداری بهینه از بویلرفیدپمپ های با راندمان بالاتر، تعمیرات موثر ایرهیترها از قبیل اصلاحات اساسی سیل¬ها وسکتورها ، مدیریت مصرف در سیستم¬های روشنایی و سرمایشی محقق شده است.

گفتنی است دستیابی به رکورد کمترین میزان مصرف داخلی در 10 سال اخیر از ابتدای خردادماه 1402 با انجام به موقع تعمیرات و بهره برداری مبتنی بر استانداردهای تعریف شده، از عوامل موثر در بهبود شاخص های مهم نیروگاه شهید رجایی است.