کارکنان برتر ایمنی در آبان ماه 1402، پس از بررسی از سوی امورHSE معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، علیرضا کیانبخش مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست نیروگاه در خصوص اعلام نفرات برتر ایمنی در آبان ماه سال جاری اظهار داشت : پس از بررسی های انجام شده در این امور، دو نفر از کارکنان که بیشترین امتیاز را از شاخص های اعلام شده کسب نمودند، به عنوان کارکنان برتر ایمنی دراین ماه معرفی شدند.

کیانبخش افزود: در این خصوص، معین کشاورز عمندی از کارکنان تعمیرات نیروگاه بخار با توجه به گزارش موارد ناایمن مشاهده شده در سایت نیروگاه،رعایت الزامات ایمنی و استفاده از لوازم فردی بصورت کامل وگزارش شبه حوادث و همکاری درایمن سازی شرایط محیطی به عنوان نفر برتر ایمنی انتخاب شد.

مدیر امور ایمنی، بهداشت ومحیط زیست در ادامه تصریح کرد: همچنین صدرالله جان دفرازی از کارکنان معاونت تولید نیروگاه بخار(سوخت رسانی) هم با توجه به همکاری در ایمنی سازی فعالیت های تخلیه سوخت، همکاری در ایمن سازی شرایط محیطی و رعایت الزامات ایمنی و استفاده از لوازم حفاظت فردی به صورت کامل به عنوان دیگر نفر برتر ایمنی در آبان ماه 1402 انتخاب شد.

گفتنی است هرماه با توجه به رعایت قوانین و مقرارات در شرکت دو نفر از همکاران که درمحیط کار، ایمنی را رعایت می کنند و به دستورالعمل های ایمنی در شرکت پایبند هستند از سوی امورHSE به عنوان نفرات برتر ایمنی معرفی می شوند.