در ادامه کسب موفقیت از سوی همکاران و خانواده کارکنان نیروگاه شهید رجایی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری و …، خبر موفقیت فرزند یکی از کارکنان در عرصه ورزش به دستمان رسید.

«ماهان صدیق اعلمی» فرزند همکارمان میلاد صدیق اعلمی شاغل در معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی (امور HSE) نیروگاه که در ورزش والیبال فعالیت دارد، موفق شد، در اولین جشنواره فرهنگی و ورزشی مقطع ابتدایی (دوره دوم)استان قزوین در رشته والیبال خوش بدرخشد.

دفترهیات مدیره،مدیرعامل و روابط عمومی، همراه با آرزوی سلامت و موفقیت بیشتر برای این فرزند ورزش کار، از همکاران درخواست می نماید در صورت کسب موفقیت از سوی خود و یا خانواده هایشان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و یا علمی، مراتب را به همراه مستندات مربوطه جهت چاپ در پیک نشر و بارگزاری در وب سایت و پایگاه اطلاع رسانی، به این دفتر ارسال نمایند.